top of page
 • Jak naplánovat shromáždění SVJ?
  Shromáždění SVJ je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek. Shromáždění musíte svolat minimálně jednou za rok. Ke svolání shromáždění legislativa opravňuje statutární orgán SVJ, buď výbor, anebo předsedu SVJ. Zákonná třicetidenní lhůta může být stanovami zkrácena. Prvním krokem je svolání shromáždění na základě pozvánky. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání. Vše by mělo být naplánováno tak, aby to co nejméně omezovalo možnost členů se ho účastnit. Pozvánka musí obsahovat program, tedy jednotlivé záležitosti, které se budou na shromáždění projednávat. To, co není v pozvánce uvedeno, nelze na schůzi projednat. Výjimku tvoří situace, kdy se shromáždění zúčastní všichni vlastníci a všichni si odsouhlasí zařazení nějaké záležitosti do programu. Prezenční listina je seznam všech vlastníků jednotek, který najdete na katastru nemovitostí . U každého vlastníka uveďte jeho váhu hlasu, která se zpravidla odvíjí od jeho podílu na společných částech domu (viz katastr nemovitostí). Některá SVJ si ve stanovách určila váhu hlasu na jednotku, v tom případě uveďte v prezenční listině tuto váhu hlasu.
 • Kdy vyměnit (nainstalovat) měřidla s dálkovým odečtem?
  Od roku 2020 je platná nová směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED), která udává povinnost instalovat do bytových domů měřidla s možností dálkového odečtu. V České republice jsou tato pravidla ukotvena v novele zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) a jsou účinná od 1. 1. 2022. Další navazující povinnosti pro poskytovatele služeb plynoucí z implementace směrnice EED pak nalezneme ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (účinná od 2. 11. 2021) a v připravované novele zákon č. 37/2013 Sb., o službách, jejíž účinnost je plánována od 1. 1. 2023. Od 1. 1. 2022 platí povinnost instalovat (nebo vyměňovat) všechny měřiče výhradně dálkově odečitatelné. Přístroje a zařízení, která nejsou dálkově odečitatelná pak musí být bez výjimky vyměněna do 1. 1. 2027. V praxi to tedy může znamenat, že v případě výměny vodoměrů nevzniknou žádné dodatečné náklady, protože do uvedené doby stihne uplynout zákonem stanovená 5letá lhůta pro jejich běžnou výměnu či repasování. ZDROJ: estav.cz
 • Co dělat po změně bankovního účtu SVJ?
  Bankovní účet Vašeho SVJ si můžete založit v jakékoliv bankovní společnosti. Nezapomeňte tuto změnu nahlásit u Vašich dodavatelů (např. elektrárna, vodárna, teplárna, odpady,...) a všem vlastníkům pro platbu záloh.
 • Jak má vypadat správný zápis ze schůze SVJ?
  Statutární orgán SVJ (předseda nebo vícečlenný výbor SVJ) má povinnost vyhotovit zápis ze shromáždění společenství vlastníků. Ten musí být vyhotoven do třiceti dní od skončení konání shromáždění. Zápis ze schůze SVJ musí obsahovat: přesný název společenství vlastníků, kdo shromáždění svolal a jakým způsobem, místo konání shromáždění, datum a čas, kdy se shromáždění konalo, kdo shromáždění zahájil, kdo mu předsedal, a volba dalších osob činných na shromáždění (zapisovatel a ověřovatel zápisu), body programu jednání (přesně dle bodů programu uvedených na pozvánce na shromáždění), informace o usnášeníschopnosti shromáždění, to znamená zda na shromáždění dorazil dostatečný počet členů, aby bylo možné schůzi vůbec konat a cokoliv rozhodovat, jasně přednesené a formulované záležitosti, které jsou předmětem hlasování, výsledky hlasování o jednotlivých bodech programu shromáždění, přesné procentuální vyjádření, kolik členů bylo pro, proti a kolik se zdrželo, prezenční listina – seznam jmen a podpisů členů, kteří se na schůzi dostavili včetně plných mocí zmocněných zástupců těch členů SVJ, kteří se nemohli dostavit. Pravidla týkající se postupu na shromáždění vlastníků jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž další podrobnosti obsahují stanovy společenství vlastníků.
 • Co je to SIPO?
  SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, daně z nemovitosti, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd. Od 1. 3. 2018 se služba SIPO řídí Zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb. ZDROJ: ceskaposta.cz
 • Kdy se připisuje SIPO platba na účet SVJ?
  Peněžní prostředky bude mít k dispozici až k datu dohodnutému ve smlouvě s Českou poštou (tedy až tohoto dne jsou Českou poštou společenství poukázány), což může být i s měsíčním zpožděním. Tedy – v časovém období od úhrady SIPO platby ze strany vlastníka až do dne poukázání úhrady Českou poštou nemá SVJ dané peněžní prostředky k dispozici a tedy s nimi obecně nemůže vůbec nijak nakládat. Proto má v tomto časovém intervalu pouhou pohledávku za Českou poštou. ZDROJ: svjaktualne.cz
 • Jak je to s datovými schránkami pro SVJ?
  Od 1. ledna 2023 dojde k zásadnímu rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Účinnosti nabude novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou datové schránky (dále jen "DS") ze zákona (automaticky) zřizovány i subjektům, kterým byly doposud zřizovány pouze na žádost (nepovinně). Jedná se zejména o všechny podnikající fyzické osoby, zejména živnostníky, a o právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, především o společenství vlastníků jednotek a různé spolky. Přístupové údaje budou zaslány fyzické osobě, která je jako statutární orgán zapsána v příslušném registru. Dojde-li ke změně takové osoby, je nutno tuto změnu oznámit, což může učinit nový statutární orgán. Na základě této žádosti dojde k zneplatnění přístupových údajů bývalého (člena) statutárního orgánu a k zaslání přístupových údajů novému. Bez podání příslušné žádosti (oznámení) k tomu nedojde! Nový člen statutárního orgánu tak může učinit přímo v systému DS, může-li se přihlásit prostřednictvím Identity občana, na CzechPoint nebo písemně dopisem s úředně ověřeným podpisem adresovaným ministerstvu vnitra. ZDROJ: fulsoft.cz
 • Jak poznám, že už je datová schránka zřízena?
  Datové schránky budou zřizovány automaticky a to v období od ledna do března 2023. Jakmile bude zřízena schránka pro vaše SVJ, budou zaslány přístupové údaje doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště všem členům statutárního orgánu. ZDROJ: svjpredseda.cz
bottom of page