top of page

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ SVJ – DPPO

Zdaňování příjmů u společenství vlastníků - postupuje dle § 18 ZDP


Příjem SVJ, který je předmětem daně z příjmů:


1) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,


2) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka,


3) úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ,


4) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných SVJ,


5) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných SVJ týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh.


Příjem SVJ, který není předmětem daně z příjmů:


Úrokové příjmy z vkladů na bankovním účtu kde je přímo bankovním ústavem odváděna daň ve výši 15 % - nebudou tedy zahrnovány do základu daně.


Nájemné z pronájmu společných částí domu, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet SVJ, rovněž úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování. Tyto příjmy jsou vždy příjmem jednotlivých spoluvlastníků a ti je musí i daňově vypořádat ve svém daňovém přiznání!!!


Dále například příjmy z dotací, příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor, příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.


Ve všech těchto případech, kdy SVJ nemají příjmy, které by byly předmětem daně, nemusí tedy SVJ podávat daňové přiznání k dani z příjmů a tuto skutečnost nemusí správci daně ani oznamovat.


V případě, že má vaše SVJ spravované naší firmou zájem o vypracování DPPO je nutné zažádat si o vypracování tohoto přiznání na adrese: petra.rejnart@loreta-liberec.cz


nejpozději do 15.března


Tato služba je zpoplatněna viz. ceník služeb


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Průvodce změnou správce

Nebojte se změnit současnou situaci, správa nemovitostí s námi je tím správným řešením. Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme: se svoláním a naší účastí na shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce

Vznik Společenství vlastníků jednotek

V souvislosti se vznikem SVJ zajistíme tyto činnosti: Účast na přípravné schůzce, kde se schválí konečné znění stanov a navržení členové výboru, zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastní

SSBnet+

Našim klientům nabízíme možnost využívání aplikace SSBnet+. Umožňuje přistupovat k datům a informovat výbor nebo předsedu SVJ pomocí internetu. Data jsou na vysoké úrovni zabezpečena včetně šifrované

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page